yukarı kaydır

TÜBİTAK

1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı: Program ile yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi – iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Proje destek süresi en fazla 36 ay olup her bir dönem için destek oranı %75 ‘tir.

1505 – Üniversite – Sanayi İşbirliği Destek Programı: Program ile üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerdeki bilgi birikimi ve teknolojinin sanayiye aktarılarak sanayileştirilmesi amaçlanmıştır. Program kapsamında imzalanacak İş Birliği Sözleşmesi; Müşteri Kuruluş olarak anılan özel sektör kuruluşu ve Yürütücü Kuruluş olarak anılan üniversite ya da kamu araştırma  merkez  ve  enstitüsü arasında imzalanmaktadır. Projenin azami süresi 24 ay olup karşınacak bütçe oranı; Müşteri Kuruluş KOBİ ise proje bütçesinin %75’i, büyük ölçekli ise %60’ıdır.

1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı: Program ile KOBİ’lerin teknolojik ve yenilik kapasitelerinin artırılarak rekabet yapılarının artırılması ve katma değeri yüksek ürünler geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Bu kapsamda KOBİ’lerin yeni bir ürün üretmesi, mevcutbir ürünü geliştirmesi veya iyileştirmesi, ürün kalitesi veya standardını yükseltmesi ve maliyet düşürücü yeni teknikler geliştirmesi durumunda %75 destek oranı uygulanmaktadır.

1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P.D.P. (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı): Program ile Türkiye için kritik öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek ürünlerin ülke içinde üretim kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Çağrılı bir program olup, program kapsamında Öncelikli Ürün Listesinde yer alan ürünleri üretmeyi amaçlayan projelere Ar-Ge ihtiyacı olması durumunda büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için ise %75 oranında hibe verilmektedir.

1512 – Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı: Program ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır. Destek miktarı:

Aşama 1 için TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri geçerli olup uygulayıcı kuruluşlara sağlanacak destek tutarı ve içeriği uygulayıcı kuruluş belirleme çağrısında belirtilir.

Aşama 2 için; teminat alınmaksızın geri ödemesiz (hibe) olarak verilecek sermaye desteği en fazla iki yüz bin (200.000) TL’dir.

Aşama 3 için; TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı hükümleri geçerlidir.

1601 – Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı: Program ile özel sektörün Ar – Ge ve yeniliğe yaptıkları yatırımdan etkin ve verimli sonuçlar alması, üniversite sanayi işbirliklerinin canlanması ve teknolojik iş fikirleri olan girişimcilerin kurduğu başlangıç firmalarının daha hızlı gelişmesine katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Destek  süresi  üst  sınırı, 36  ayı  geçmemek  kaydıyla  çağrı
duyurusunda  belirtilir. Program kapsamında desteklenecek projelere geri ödemesiz (hibe)
olarak  %100’e  kadar  destek  sağlanır.

1602 – TÜBİTAK Patent Destek Programı: Program ile ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının artırılması ve ülkemizdeki patent sayısının artırılmasını hedeflemektedir. Program kapsamında Ulusal Patent Destekleri ve Uluslararası Patent Destekleri verilmektedir.

SAYEM – Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması: Program ile Ar-Ge kaynaklarının etkin kullanılarak  yüksek/orta-yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli ürün veya ürün grubunun geliştirilerek cari açığın azaltılması hedeflenmektedir. Çağrı kapsamında desteklenen projelere geri ödemesiz olarak %100’e kadar (hibe) destek sağlanır. Proje bütçesi üst sınırı, destek oranı ve destek süresi üst sınırı çağrı duyurusunda belirtilmektedir.

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz.